debian启动时提示acpi错误

删除内核参数panic=5后效果会如何?

用几天看一下,如果目前的参数这几天可以正常唤醒并且可以正常重启的话,那么应该就可以正常使用了~

如果还有异常表现,我再尝试删除 panic=5 ~

我对于这个建议找到一个来源:
graphics - What does the kernel boot parameter “set acpi_osi=Linux” do? - Ask Ubuntu

1 个赞

我发现一种诡异的状况:现在,我的系统启动会报告ACPI错误:

$ sudo dmesg | grep -i error
[  0.261086] ACPI Error: AE_NOT_FOUND, While resolving a named reference package element - ^SPI1.SPFD.CVFD (20200925/dspkginit-438)
[  0.261093] ACPI Error: AE_NOT_FOUND, While resolving a named reference package element - ^SPI1.SPFD.CVFD (20200925/dspkginit-438)
[  0.261096] ACPI Error: AE_NOT_FOUND, While resolving a named reference package element - ^XHCI.RHUB.HS04.VI2C (20200925/dspkginit-438)
[  0.261108] ACPI Error: AE_NOT_FOUND, While resolving a named reference package element - ^XHCI.RHUB.HS04.VI2C (20200925/dspkginit-438)
[  3.295226] EXT4-fs (nvme0n1p7): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
[  4.143389] hp_wmi: query 0x4 returned error 0x5
[  4.147300] hp_wmi: query 0xd returned error 0x5
[  4.152342] hp_wmi: query 0x1b returned error 0x5

检查sudo dmesg | grep -i acpi发现:

$ sudo dmesg | grep -i acpi
[  0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000003fa91000-0x000000003fb32fff] ACPI NVS
[  0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000003fb33000-0x000000003fbfefff] ACPI data
[  0.000000] efi: ACPI=0x3fbfe000 ACPI 2.0=0x3fbfe014 SMBIOS=0x3c974000 ESRT=0x3c97ab98 MEMATTR=0x34d89018 
[  0.007034] ACPI: Early table checksum verification disabled
[  0.007036] ACPI: RSDP 0x000000003FBFE014 000024 (v02 HPQOEM)
[  0.007038] ACPI: XSDT 0x000000003FB86188 000144 (v01 HPQOEM SLIC-BPC 00000000   01000013)
[  0.007041] ACPI: FACP 0x000000003FBFD000 000114 (v06 HPQOEM SLIC-BPC 00000000 HP  00000001)
[  0.007045] ACPI: DSDT 0x000000003FB8A000 040EC7 (v02 HPQOEM 87E1   00000000 INTL 20160527)
[  0.007047] ACPI: FACS 0x000000003FAD0000 000040
[  0.007048] ACPI: SSDT 0x000000003FBFC000 0002D7 (v01 HP   NVTEC  00000001 INTL 20160527)
[  0.007050] ACPI: SSDT 0x000000003FBFB000 00012A (v02 HP   ShmTable 00000001 INTL 20160527)
[  0.007052] ACPI: SSDT 0x000000003FBF8000 00255C (v02 CpuRef CpuSsdt 00003000 INTL 20160527)
[  0.007054] ACPI: SSDT 0x000000003FBEC000 00B1DA (v02 AcpiRe PLT_RTD3 00001000 INTL 20160527)
[  0.007055] ACPI: RTMA 0x000000003FBEB000 00009E (v01 HP   _HBMART_ 00001000 HP  00000001)
[  0.007057] ACPI: SSDT 0x000000003FBE9000 001575 (v02 HP   UcsiAcpi 00000001 INTL 20160527)
[  0.007059] ACPI: SSDT 0x000000003FBE8000 0000FB (v02 HP   UcsiCntr 00000001 INTL 20160527)
[  0.007060] ACPI: OEML 0x000000003FBE7000 000028 (v03 HPQOEM TGL-ULT 00000002   01000013)
[  0.007062] ACPI: SSDT 0x000000003FBE5000 001CD6 (v01 HP   LAPTOPPC 00001000 INTL 20160527)
[  0.007064] ACPI: SSDT 0x000000003FBE1000 002E38 (v02 SaSsdt SaSsdt  00003000 INTL 20160527)
[  0.007065] ACPI: SSDT 0x000000003FBDD000 003432 (v02 INTEL IgfxSsdt 00003000 INTL 20160527)
[  0.007068] ACPI: SSDT 0x000000003FBD1000 00B254 (v02 INTEL TcssSsdt 00001000 INTL 20160527)
[  0.007069] ACPI: MSDM 0x000000003FBD0000 000055 (v03 HPQOEM SLIC-BPC 00000000 HP  00000001)
[  0.007071] ACPI: WSMT 0x000000003FBCF000 000028 (v01 HPQOEM 87E1   00000001 HP  00000001)
[  0.007072] ACPI: HPET 0x000000003FBCD000 000038 (v01 HPQOEM 87E1   00000001 HP  00000001)
[  0.007074] ACPI: APIC 0x000000003FBCC000 00012C (v04 HPQOEM 87E1   00000001 HP  00000001)
[  0.007076] ACPI: MCFG 0x000000003FBCB000 00003C (v01 HPQOEM 87E1   00000001 HP  00000001)
[  0.007077] ACPI: SSDT 0x000000003FB89000 000C2E (v02 HPQOEM HP_XHC_P 00000000 INTL 20160527)
[  0.007079] ACPI: NHLT 0x000000003FB87000 001B27 (v00 HPQOEM TGL-ULT 00000002   01000013)
[  0.007081] ACPI: SSDT 0x000000003FB80000 005364 (v02 DptfTb DptfTabl 00001000 INTL 20160527)
[  0.007082] ACPI: WSMT 0x000000003FB7F000 000028 (v01 HPQOEM     00000000   00000000)
[  0.007084] ACPI: DMAR 0x000000003FB7E000 000088 (v02 INTEL TGL   00000002 INTL 01000013)
[  0.007086] ACPI: SSDT 0x000000003FB76000 007438 (v02 HPQOEM MS-SSDT 00003000 INTL 20160527)
[  0.007087] ACPI: LPIT 0x000000003FBCE000 00005C (v01 HPQOEM TGL-ULT 00000002   01000013)
[  0.007089] ACPI: SSDT 0x000000003FB75000 00019B (v01 HP   HPNBCONV 00001000 INTL 20160527)
[  0.007091] ACPI: SSDT 0x000000003FB74000 000579 (v01 HP   INTTPL  00001000 INTL 20160527)
[  0.007093] ACPI: SSDT 0x000000003FB6F000 0045CC (v01 HP   NVHG   00001000 INTL 20160527)
[  0.007094] ACPI: SSDT 0x000000003FB6E000 000349 (v01 HP   NVPOWERC 00001000 INTL 20160527)
[  0.007096] ACPI: SSDT 0x000000003FB6B000 0024AD (v01 HP   HPINNBWL 00001000 INTL 20160527)
[  0.007097] ACPI: SSDT 0x000000003FB6A000 000032 (v01 HP   HPCONDEV 00001000 INTL 20160527)
[  0.007099] ACPI: SSDT 0x000000003FB69000 000069 (v01 HP   HPCAHWID 00001000 INTL 20160527)
[  0.007101] ACPI: BGRT 0x000000003FB68000 000038 (v01 HPQOEM TGL-ULT 00000002   01000013)
[  0.007102] ACPI: PTDT 0x000000003FB67000 000024 (v00 HPQOEM SLIC-BPC 00000005 MSFT 0100000D)
[  0.007104] ACPI: SSDT 0x000000003FBE4000 0002F9 (v02 HP   PwrCtlEv 00000001 INTL 20160527)
[  0.007106] ACPI: FPDT 0x000000003FB66000 000044 (v01 HPQOEM TGL-ULT 00000002   01000013)
[  0.007107] ACPI: Reserving FACP table memory at [mem 0x3fbfd000-0x3fbfd113]
[  0.007108] ACPI: Reserving DSDT table memory at [mem 0x3fb8a000-0x3fbcaec6]
[  0.007108] ACPI: Reserving FACS table memory at [mem 0x3fad0000-0x3fad003f]
[  0.007108] ACPI: Reserving SSDT table memory at [mem 0x3fbfc000-0x3fbfc2d6]
[  0.007109] ACPI: Reserving SSDT table memory at [mem 0x3fbfb000-0x3fbfb129]
[  0.007109] ACPI: Reserving SSDT table memory at [mem 0x3fbf8000-0x3fbfa55b]
[  0.007110] ACPI: Reserving SSDT table memory at [mem 0x3fbec000-0x3fbf71d9]
[  0.007110] ACPI: Reserving RTMA table memory at [mem 0x3fbeb000-0x3fbeb09d]
[  0.007110] ACPI: Reserving SSDT table memory at [mem 0x3fbe9000-0x3fbea574]
[  0.007111] ACPI: Reserving SSDT table memory at [mem 0x3fbe8000-0x3fbe80fa]
[  0.007111] ACPI: Reserving OEML table memory at [mem 0x3fbe7000-0x3fbe7027]
[  0.007111] ACPI: Reserving SSDT table memory at [mem 0x3fbe5000-0x3fbe6cd5]
[  0.007112] ACPI: Reserving SSDT table memory at [mem 0x3fbe1000-0x3fbe3e37]
[  0.007112] ACPI: Reserving SSDT table memory at [mem 0x3fbdd000-0x3fbe0431]
[  0.007113] ACPI: Reserving SSDT table memory at [mem 0x3fbd1000-0x3fbdc253]
[  0.007113] ACPI: Reserving MSDM table memory at [mem 0x3fbd0000-0x3fbd0054]
[  0.007113] ACPI: Reserving WSMT table memory at [mem 0x3fbcf000-0x3fbcf027]
[  0.007114] ACPI: Reserving HPET table memory at [mem 0x3fbcd000-0x3fbcd037]
[  0.007114] ACPI: Reserving APIC table memory at [mem 0x3fbcc000-0x3fbcc12b]
[  0.007114] ACPI: Reserving MCFG table memory at [mem 0x3fbcb000-0x3fbcb03b]
[  0.007115] ACPI: Reserving SSDT table memory at [mem 0x3fb89000-0x3fb89c2d]
[  0.007115] ACPI: Reserving NHLT table memory at [mem 0x3fb87000-0x3fb88b26]
[  0.007116] ACPI: Reserving SSDT table memory at [mem 0x3fb80000-0x3fb85363]
[  0.007116] ACPI: Reserving WSMT table memory at [mem 0x3fb7f000-0x3fb7f027]
[  0.007117] ACPI: Reserving DMAR table memory at [mem 0x3fb7e000-0x3fb7e087]
[  0.007117] ACPI: Reserving SSDT table memory at [mem 0x3fb76000-0x3fb7d437]
[  0.007117] ACPI: Reserving LPIT table memory at [mem 0x3fbce000-0x3fbce05b]
[  0.007118] ACPI: Reserving SSDT table memory at [mem 0x3fb75000-0x3fb7519a]
[  0.007118] ACPI: Reserving SSDT table memory at [mem 0x3fb74000-0x3fb74578]
[  0.007118] ACPI: Reserving SSDT table memory at [mem 0x3fb6f000-0x3fb735cb]
[  0.007119] ACPI: Reserving SSDT table memory at [mem 0x3fb6e000-0x3fb6e348]
[  0.007119] ACPI: Reserving SSDT table memory at [mem 0x3fb6b000-0x3fb6d4ac]
[  0.007120] ACPI: Reserving SSDT table memory at [mem 0x3fb6a000-0x3fb6a031]
[  0.007120] ACPI: Reserving SSDT table memory at [mem 0x3fb69000-0x3fb69068]
[  0.007121] ACPI: Reserving BGRT table memory at [mem 0x3fb68000-0x3fb68037]
[  0.007121] ACPI: Reserving PTDT table memory at [mem 0x3fb67000-0x3fb67023]
[  0.007121] ACPI: Reserving SSDT table memory at [mem 0x3fbe4000-0x3fbe42f8]
[  0.007122] ACPI: Reserving FPDT table memory at [mem 0x3fb66000-0x3fb66043]
[  0.007341] ACPI: Local APIC address 0xfee00000
[  0.009931] ACPI: PM-Timer IO Port: 0x1808
[  0.009932] ACPI: Local APIC address 0xfee00000
[  0.009936] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x01] high edge lint[0x1])
[  0.009936] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x02] high edge lint[0x1])
[  0.009936] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x03] high edge lint[0x1])
[  0.009937] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x04] high edge lint[0x1])
[  0.009937] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x05] high edge lint[0x1])
[  0.009937] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x06] high edge lint[0x1])
[  0.009938] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x07] high edge lint[0x1])
[  0.009938] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x08] high edge lint[0x1])
[  0.009938] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x09] high edge lint[0x1])
[  0.009939] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x0a] high edge lint[0x1])
[  0.009939] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x0b] high edge lint[0x1])
[  0.009939] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x0c] high edge lint[0x1])
[  0.009939] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x0d] high edge lint[0x1])
[  0.009940] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x0e] high edge lint[0x1])
[  0.009940] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x0f] high edge lint[0x1])
[  0.009940] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x10] high edge lint[0x1])
[  0.009978] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 0 global_irq 2 dfl dfl)
[  0.009979] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 9 global_irq 9 high level)
[  0.009979] ACPI: IRQ0 used by override.
[  0.009980] ACPI: IRQ9 used by override.
[  0.009981] Using ACPI (MADT) for SMP configuration information
[  0.009982] ACPI: HPET id: 0x8086a201 base: 0xfed00000
[  0.028620] ACPI: Core revision 20200925
[  0.087087] PM: Registering ACPI NVS region [mem 0x3fa91000-0x3fb32fff] (663552 bytes)
[  0.087101] ACPI: bus type PCI registered
[  0.087101] acpiphp: ACPI Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.5
[  0.189144] ACPI: Added _OSI(Module Device)
[  0.189144] ACPI: Added _OSI(Processor Device)
[  0.189144] ACPI: Added _OSI(3.0 _SCP Extensions)
[  0.189144] ACPI: Added _OSI(Processor Aggregator Device)
[  0.189144] ACPI: Added _OSI(Linux-Dell-Video)
[  0.189144] ACPI: Added _OSI(Linux-Lenovo-NV-HDMI-Audio)
[  0.189144] ACPI: Added _OSI(Linux-HPI-Hybrid-Graphics)
[  0.260312] ACPI: 22 ACPI AML tables successfully acquired and loaded
[  0.261086] ACPI Error: AE_NOT_FOUND, While resolving a named reference package element - ^SPI1.SPFD.CVFD (20200925/dspkginit-438)
[  0.261093] ACPI Error: AE_NOT_FOUND, While resolving a named reference package element - ^SPI1.SPFD.CVFD (20200925/dspkginit-438)
[  0.261096] ACPI Error: AE_NOT_FOUND, While resolving a named reference package element - ^XHCI.RHUB.HS04.VI2C (20200925/dspkginit-438)
[  0.261108] ACPI Error: AE_NOT_FOUND, While resolving a named reference package element - ^XHCI.RHUB.HS04.VI2C (20200925/dspkginit-438)
[  0.263287] ACPI: [Firmware Bug]: BIOS _OSI(Linux) query ignored
[  0.273864] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[  0.273873] ACPI: SSDT 0xFFFF8883039ECE00 0001C6 (v02 PmRef Cpu0Psd 00003000 INTL 20160527)
[  0.275005] ACPI: \_SB_.PR00: _OSC native thermal LVT Acked
[  0.276850] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[  0.276856] ACPI: SSDT 0xFFFF888280F54000 000386 (v02 PmRef Cpu0Cst 00003001 INTL 20160527)
[  0.278108] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[  0.278114] ACPI: SSDT 0xFFFF888280C51800 000647 (v02 PmRef Cpu0Ist 00003000 INTL 20160527)
[  0.279391] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[  0.279396] ACPI: SSDT 0xFFFF888280F57400 000266 (v02 PmRef Cpu0Hwp 00003000 INTL 20160527)
[  0.280719] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[  0.280726] ACPI: SSDT 0xFFFF888280F8B000 0008E7 (v02 PmRef ApIst  00003000 INTL 20160527)
[  0.282030] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[  0.282035] ACPI: SSDT 0xFFFF888280C54800 00048A (v02 PmRef ApHwp  00003000 INTL 20160527)
[  0.283263] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[  0.283268] ACPI: SSDT 0xFFFF888280C51000 0004D4 (v02 PmRef ApPsd  00003000 INTL 20160527)
[  0.284489] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[  0.284494] ACPI: SSDT 0xFFFF888280C55800 00048A (v02 PmRef ApCst  00003000 INTL 20160527)
[  0.289270] ACPI: EC: EC started
[  0.289271] ACPI: EC: interrupt blocked
[  0.311037] ACPI: EC: EC_CMD/EC_SC=0x66, EC_DATA=0x62
[  0.311038] ACPI: \_SB_.PC00.LPCB.EC0_: Boot DSDT EC used to handle transactions
[  0.311039] ACPI: Interpreter enabled
[  0.311088] ACPI: (supports S0 S3 S4 S5)
[  0.311089] ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
[  0.312824] PCI: MMCONFIG at [mem 0xc0000000-0xcfffffff] reserved in ACPI motherboard resources
[  0.312831] PCI: Using host bridge windows from ACPI; if necessary, use "pci=nocrs" and report a bug
[  0.314124] ACPI: Enabled 7 GPEs in block 00 to 7F
[  0.314697] ACPI: Power Resource [PG00] (on)
[  0.326209] ACPI: Power Resource [PG01] (on)
[  0.326493] ACPI: Power Resource [PG02] (on)
[  0.329460] ACPI: Power Resource [BTPR] (on)
[  0.333593] ACPI: Power Resource [WRST] (on)
[  0.337906] ACPI: Power Resource [V0PR] (on)
[  0.337979] ACPI: Power Resource [V1PR] (on)
[  0.338047] ACPI: Power Resource [V2PR] (on)
[  0.341438] ACPI: Power Resource [WRST] (on)
[  0.342950] ACPI: Power Resource [V0PR] (on)
[  0.342985] ACPI: Power Resource [V1PR] (on)
[  0.343018] ACPI: Power Resource [V2PR] (on)
[  0.343050] ACPI: Power Resource [V3PR] (on)
[  0.343154] ACPI: Power Resource [TBT0] (on)
[  0.343204] ACPI: Power Resource [TBT1] (on)
[  0.343247] ACPI: Power Resource [D3C] (on)
[  0.352355] ACPI: Power Resource [PIN] (off)
[  0.352645] ACPI: PCI Root Bridge [PC00] (domain 0000 [bus 00-e0])
[  0.352650] acpi PNP0A08:00: _OSC: OS supports [ExtendedConfig ASPM ClockPM Segments MSI HPX-Type3]
[  0.358299] acpi PNP0A08:00: _OSC: platform does not support [AER]
[  0.358299] acpi PNP0A08:00: _OSC: OS now controls [PCIeHotplug SHPCHotplug PME PCIeCapability LTR]
[  0.397508] ACPI: EC: interrupt unblocked
[  0.397508] ACPI: EC: event unblocked
[  0.397527] ACPI: EC: EC_CMD/EC_SC=0x66, EC_DATA=0x62
[  0.397528] ACPI: EC: GPE=0x6e
[  0.397529] ACPI: \_SB_.PC00.LPCB.EC0_: Boot DSDT EC initialization complete
[  0.397529] ACPI: \_SB_.PC00.LPCB.EC0_: EC: Used to handle transactions and events
[  0.401205] PCI: Using ACPI for IRQ routing
[  0.425318] pnp: PnP ACPI init
[  0.425318] system 00:00: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[  0.425318] pnp 00:01: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0b00 (active)
[  0.425318] system 00:02: Plug and Play ACPI device, IDs INT3f0d PNP0c02 (active)
[  0.425318] pnp 00:03: Plug and Play ACPI device, IDs HPQ8002 PNP0303 (active)
[  0.425318] system 00:04: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[  0.425318] system 00:05: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[  0.425318] system 00:06: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[  0.425318] system 00:07: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[  0.425318] system 00:08: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[  0.425318] system 00:09: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[  0.429092] system 00:0a: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[  0.429255] pnp: PnP ACPI: found 11 devices
[  0.434400] clocksource: acpi_pm: mask: 0xffffff max_cycles: 0xffffff, max_idle_ns: 2085701024 ns
[  1.050753] ACPI: \_SB_.PR00: Found 3 idle states
[  1.055682] ACPI: Thermal Zone [CPUZ] (53 C)
[  1.058984] ACPI: Thermal Zone [GFXZ] (25 C)
[  1.060809] ACPI: Thermal Zone [EXTZ] (38 C)
[  1.062654] ACPI: Thermal Zone [LOCZ] (45 C)
[  1.065635] ACPI: Thermal Zone [BATZ] (29 C)
[  1.067457] ACPI: Thermal Zone [CHGZ] (36 C)
[  1.069319] ACPI: Thermal Zone [SK1Z] (36 C)
[  1.071157] ACPI: Thermal Zone [SK2Z] (0 C)
[  1.073001] ACPI: Thermal Zone [PCHZ] (0 C)
[  1.202827] ACPI: Sleep Button [SLPB]
[  1.202876] ACPI: Lid Switch [LID]
[  1.202914] ACPI: Power Button [PWRB]
[  1.213397] acpi PNP0C14:01: duplicate WMI GUID 05901221-D566-11D1-B2F0-00A0C9062910 (first instance was on PNP0C14:00)
[  1.213449] acpi PNP0C14:02: duplicate WMI GUID 05901221-D566-11D1-B2F0-00A0C9062910 (first instance was on PNP0C14:00)
[  1.221593] ACPI: Power Button [PWRF]
[  1.223654] ACPI: bus type USB registered
[  1.227239] battery: ACPI: Battery Slot [BAT0] (battery present)
[  1.431854] ACPI: Video Device [PEGP] (multi-head: yes rom: no post: no)
[  1.433054] ACPI: Video Device [GFX0] (multi-head: yes rom: no post: no)
[  3.375409] ACPI: AC Adapter [AC] (on-line)
[  3.470864] ACPI Warning: \_SB.PC00.PEG0.PEGP._DSM: Argument #4 type mismatch - Found [Buffer], ACPI requires [Package] (20200925/nsarguments-61)
[ 651.416686] ACPI: EC: interrupt blocked
[ 651.424567] ACPI: Preparing to enter system sleep state S4
[ 651.492310] ACPI: EC: event blocked
[ 651.492311] ACPI: EC: EC stopped
[ 651.516955] ACPI: EC: EC started
[ 651.529316] ACPI: Waking up from system sleep state S4
[ 651.541092] ACPI: EC: interrupt unblocked
[ 651.569136] ACPI: EC: event unblocked
[ 652.082323] acpi LNXPOWER:0e: Turning OFF
[ 652.082779] acpi LNXPOWER:0d: Turning OFF
[ 652.083213] acpi LNXPOWER:08: Turning OFF
[ 652.083249] acpi LNXPOWER:04: Turning OFF
[ 652.083491] acpi LNXPOWER:03: Turning OFF
[ 652.083495] acpi LNXPOWER:02: Turning OFF
[ 652.083906] acpi LNXPOWER:01: Turning OFF

然后我就对电源管理进行了测试:

 • 自动锁定屏幕 :white_check_mark:
 • 自动锁定屏幕后唤醒 :white_check_mark:
 • 休眠 :white_check_mark:
 • 休眠后唤醒 :white_check_mark:
 • 电源事件(笔记本翻盖合上) :white_check_mark:
 • 电源事件后唤醒 :white_check_mark:

:joy: 所以为什么我的硬件上ACPI的报告错误没有影响到电源管理功能?我的猜测是:

 • 硬件问题吗?
 • unstable分发的更高版本的驱动解决了问题?
 • 由于我使用了NVIDIA的专有驱动?

sudo grep "" /sys/class/dmi/id/[bpc]*的输出:

$ sudo grep "" /sys/class/dmi/id/[bpc]*
/sys/class/dmi/id/bios_date:12/25/2020
/sys/class/dmi/id/bios_release:3.1
/sys/class/dmi/id/bios_vendor:HP
/sys/class/dmi/id/bios_version:T70 Ver. 01.03.01
/sys/class/dmi/id/board_asset_tag:
/sys/class/dmi/id/board_name:87E1
/sys/class/dmi/id/board_serial:PKWJC028JEA280
/sys/class/dmi/id/board_vendor:HP
/sys/class/dmi/id/board_version:KBC Version 33.08.00
/sys/class/dmi/id/chassis_asset_tag:
/sys/class/dmi/id/chassis_serial:5CD040CCR4
/sys/class/dmi/id/chassis_type:10
/sys/class/dmi/id/chassis_vendor:HP
/sys/class/dmi/id/chassis_version:
grep: /sys/class/dmi/id/power: 是一个目录
/sys/class/dmi/id/product_family:103C_5336AN HP ProBook
/sys/class/dmi/id/product_name:HP ProBook 450 G8 Notebook PC
/sys/class/dmi/id/product_serial:5CD040CCR4
/sys/class/dmi/id/product_sku:24L50PC#AB2
/sys/class/dmi/id/product_uuid:fe19b5a1-1b23-4b0e-8838-3d6ae0c03a21
/sys/class/dmi/id/product_version:

cat /etc/default/grub的输出:

$ cat /etc/default/grub
# If you change this file, run 'update-grub' afterwards to update
# /boot/grub/grub.cfg.
# For full documentation of the options in this file, see:
#  info -f grub -n 'Simple configuration'

GRUB_DEFAULT=0
GRUB_TIMEOUT=5
GRUB_DISTRIBUTOR=`lsb_release -i -s 2> /dev/null || echo Debian`
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash"
GRUB_CMDLINE_LINUX=""

# Uncomment to enable BadRAM filtering, modify to suit your needs
# This works with Linux (no patch required) and with any kernel that obtains
# the memory map information from GRUB (GNU Mach, kernel of FreeBSD ...)
#GRUB_BADRAM="0x01234567,0xfefefefe,0x89abcdef,0xefefefef"

# Uncomment to disable graphical terminal (grub-pc only)
#GRUB_TERMINAL=console

# The resolution used on graphical terminal
# note that you can use only modes which your graphic card supports via VBE
# you can see them in real GRUB with the command `vbeinfo'
#GRUB_GFXMODE=640x480

# Uncomment if you don't want GRUB to pass "root=UUID=xxx" parameter to Linux
#GRUB_DISABLE_LINUX_UUID=true

# Uncomment to disable generation of recovery mode menu entries
#GRUB_DISABLE_RECOVERY="true"

# Uncomment to get a beep at grub start
#GRUB_INIT_TUNE="480 440 1"

cat /proc/cmdline的输出:

$ cat /proc/cmdline
BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-5.10.0-6-amd64 root=UUID=f7c9ee70-6664-4e0d-8e5b-be35342278dc ro quiet splash

又出现了两次无法唤醒的情况~

现在我删除了 panic=5 ,然后sudo update-grub;之后休眠了大概三四次,其中一次休眠时间超过2小时,能够唤醒,不会死机~

panic=5 是防止键盘多次点击无需秘密直接进入系统,网上说是漏洞所致

nvidia-drm.modeset=1 还是不建议添加

或者干脆acpi=off 试试

N卡驱动可以参考
https://forum.ubuntu.org.cn/viewtopic.php?f=34&p=3218361&sid=49b5cce93617b3dab7385144806e6e53#p3218361
分享自己debian系统的nvidia显卡驱动安装及双显卡快速切换方案

这是根据 Plasma/Wayland/Nvidia - KDE Community Wiki 的建议添加的。

这种方法似乎类似于 NVIDIA Optimus - Using NVIDIA GPU as the primary GPU - Debian Wiki。对于我而言, NVIDIA Optimus - PRIMEOffload - Debian Wiki工作得很好(主要问题可能是Debian 10不支持这种方法,然而我使用的是unstable,所以对于我没有什么问题)。

昨天晚上最后一次关机时,出现了点击关机即死机的情况,与之前重启死机类似~

我再观察下,如果还出现,我需要停止当前这个参数,回到禁止节能的设置~

这个问题是否与NVIDIA Optimus - ArchWiki (archlinux.org)相关?
解决方案:

 • 使用内核参数acpi_osi=’!Windows 2015’或acpi_osi=! acpi_osi=‘Windows 2009’
 • 使用NVIDIA的专有驱动
 • 使用内核参数nouveau.runpm=0或acpi=off禁用电源管理

看起来与NVIDIA Optimus - ArchWiki (archlinux.org)很像,我再测试一下,如果还是出现,我改成acpi_osi=’!Windows 2015’看看~

双出现无法唤醒的情况~

之前改/etc/default/grub中的参数GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash acpi_osi=linux"

现在要写GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT=quiet splash acpi_osi="!Windows 2015"

双引号的位置变化了,哪个是正确的写法?

可以写成GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT=“quiet splash acpi_osi=’!Windows 2015’”

我观察一下看看效果~
cat /etc/default/grub

GRUB_DEFAULT=0
GRUB_TIMEOUT=1
GRUB_DISTRIBUTOR=`lsb_release -i -s 2> /dev/null || echo Debian`
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT=“quiet splash acpi_osi=’!Windows 2015’”
GRUB_CMDLINE_LINUX=""

sudo update-grub

保险起见,在启动后运行命令cat /proc/cmdline看看内核参数。

1 个赞

我写的/etc/default/grub文件内容是这样的:
GRUB_DEFAULT=0
GRUB_TIMEOUT=1
GRUB_DISTRIBUTOR=`lsb_release -i -s 2> /dev/null || echo Debian`
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT=“quiet splash acpi_osi=’!Windows 2015’”
GRUB_CMDLINE_LINUX=""

sudo update-grub后重启,然后执行cat /proc/cmdline,显示是这样的:
BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-4.19.0-16-amd64 root=UUID=15f56853-8b3e-42f9-9bb9-37d3352eb5db ro quiet splash “acpi_osi=!Windows 2015”

单引号没有了,这样没问题吧 ?

应该没有问题。ACPI方面的问题还存在吗?

唤醒暂时没有问题,重启或关机还没有测试~

关机卡死的状况有解决吗 我也遇到相同的问题

这次关机卡死比之前要厉害一点,重启大概两三次没什么改善,正好我还需要测试一下系统的安装过程,索性就又重装了~

我怀疑是我的电脑有点太老了,电源硬件可能有什么故障,很久以前使用debian 9的时候,好像没有这个问题~

暂时的解决方案是,先不让电脑节能(在系统设置中取消上面两个勾选),这样关机和重启都不会死机~

可以再试试改成acpi_osi=! acpi_osi=‘Windows 2009’,或者……安装NVIDIA的专有驱动看看效果?